• Labāko Cenu Garantija
 • Ātra piegāde

Konfidencialitāte

Privātums un konfidencialitātes politika (saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu)
Drošības politikā ir aprakstīts, kā www.pupilo.lv izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties vai izmantojot pakalpojumus interneta veikalā.
Kad www.pupilo.lv lūdz Jūs norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši mūsu drošības politikai. Kļūstot par reģistrētu lietotāju, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat, reģistrējoties un izmantojot mūsu pakalpojumus.
Personas dati
www.pupilo.lv apkopo, uzglabā un izmanto šādus personas datus:
 • informāciju par Jūsu datoru un interneta lapas www.pupilo.lv apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu datora IP adresi, Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu);
 • informāciju par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un www.pupilo.lv (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem);
 • informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties;
 • informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos www.pupilo.lv izsūtītajiem jaunumiem un akcijām par precēm vai saņemtu ziņojumus par aizpildītajām formām;
 • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt mums.
www.pupilo.lv var izmantot Jūsu personas datus, lai:
 • nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā www.pupilo.lv pieejamos pakalpojumus;
 • personalizētu sniegtos pakalpojumus vai mājaslapu www.pupilo.lv;
 • nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
 • nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;
 • nosūtītu Jums jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus;
 • atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu www.pupilo.lv.
Informācijas nodošana trešajām personām
www.pupilo.lv var atklāt informāciju par Jums jebkuram www.pupilo.lv darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā drošības politikā. Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:
 • tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
 • saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
 • lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).
 • Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu mājaslapas www.pupilo.lv apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par mājaslapu www.pupilo.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu www.pupilo.lv, glabā uzņēmums Google.
Klienta dati un konfidenciālā informācija var tikt izpausta personai, kas ieguvusi tiešu vai netiešu līdzdalību www.pupilo.lv, vai jebkurai šīs personas kontrolētai personai tikai gadījumā, ja šādas informācijas vai datu izpaušana ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību šo personu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Privāto datu aizsardzība
Visi klienta personiskie dati, apmeklējot interneta veikalu www.pupilo.lv un veicot apmaksu par precēm, ir uzskatāmi par konfidenciālo informāciju, izņemot gadījumus, kad kurjeram, lai piegādātu preci, nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvārdu, adresi un telefona numuru, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti likumdošanā.
Datu aizsardzība
Datu pārraides kodēts kanāls nodrošina klienta personisko datu un bankas rekvizītu drošību. www.pupilo.lv nav piekļuves šiem datiem.
Citi
Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā www.pupilo.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par www.pupilo.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: info@pupilo.lv
Privātuma politika
Personas datu ieguve un izmantošana
Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras www.pupilo.lv ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.
Klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:
 • sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē);
 • no klienta konta tīmekļa vietnē www.pupilo.lv vai izmantojot sīkdatnes (cookies);
 • veicot pirkumus vai noformējot pasūtījumus interneta veikalā, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošās ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (www.pupilo.lv var pieprasīt brīvprātīgu personas datu vai personiskās informācijas sniegšanu dažās tīmekļa vietnes lapās. Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas).
Citu ziņu ieguve
Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.
Mēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību mūsu veikalos un tīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi. Vispārīgās ziņas šajā Privātuma politikā tiek izmantotas kā anonīmas ziņas.
Iegūto klienta personas datu izmantošana
Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt www.pupilo.lv klientus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta. Iegūtos personas datus izmantojam, arī veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi.
Labākai klientu apkalpošanai www.pupilo.lv informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus www.pupilo.lv un kuras saista līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu. Par trešajām personām ir uzskatāmi, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kuru pienākums ir tīmeklī nopirkto preču piegāde vai nomaksas pakalpojuma sniegšana.
Personas datu nodošana uz ārvalstīm
www.pupilo.lv darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.
www.pupilo.lv apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:
— klients tam ir piekritis;
— personas datu nodošana ir nepieciešama, lai nodrošināt pakalpojumu, kuru klients ir pasūtījis;
— personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
 
Iegūto klienta personas datu izmainīšana
Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt mūsu tīmekļa vietnē www.pupilo.lv.
www.pupilo.lv apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.
 
Klienta personas datu aizsardzība
www.pupilo.lv veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.
 
Piekļuve klientu personas datiem
Klientam, iesniedzot rakstveida pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
— kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
— kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
 
Drošība
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi www.pupilo.lv tīmekļa veikala apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.
 
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
— godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
— personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
— tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
— precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
 
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
 
Privātuma politikas noteikumi un grozījumi
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@pupilo.lv.